اعضای تیم سازه رهاورد دنا

دکتر مهرداد سلیمانی

مدیر عامل

اسماعیل ابراهیمی

جانشین

روح الله نصیری

مدیر کارخانه

میلاد رضایی پور

سرپرست واحد اجرایی

حسین جعفری

مدیر قراردادها

بهنام نباتی

مدیر مالی

فائزه جوانمرد

مدیر فروش

نوابی

مدیر دفتر فنی

کامران بهرامی

سرپرست کارگاه

هانیه ندرلو

مدیر دفتر حقوقی

فرید حیدرنیا

تدارکات و پشتیبانی

فاطمه جوکار

مدیر منابع انسانی
فهرست