پروژه جمع آوری آب های سطحی، مرحله لوله گذاری را طی می کند.

پروژه جمع آوری آب های سطحی در منطقه 9 شهرداری تهران واقع در مهرآباد جنوبی و روبروی بوستان شمشیری در دست اجرا می باشد. هدف از اجرای این پروژه، تحت کنترل درآوردن آب های سطحی و سیلاب و به حداقل رساندن خطرات و خسارات جانبی ورود آب به سطح شهر و ایمن سازی است.

این پروژه پس از دو ماه حفاری، هم اکنون مراحل لوله گذاری را طی می کند و امید است که در اردیبهشت ماه سال 1403 به بهره برداری و اتمام برسد.

بنا به گفته مهندس صادقی، به دلیل مستقر شدن و استفاده از جرثقیل جهت انجام مرحله لوله گزاری، مجبور به انسداد خیابان هستیم و رعایت این نکات تنها به منظور امنیت و دفع خطرات احتمالی برای شهروندان عزیز است.

روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا