پروژه زیر گذر متین – انجام قالب گذاری زیر تونل

پروژه زیرگذر متین واقع در منطقه 17 تهران، در حاشیه خیابان متین و زیر خطوط راه آهن می باشد. از اهداف این پروژه، احداث تونل در زیر ریل راه آهن و ایجاد خیابان زیرگذر به منظور تسهیل دسترسی محلی و متصل کردن دو خیابان در حاشیه راه آهن است.

به گفته مهندس طیب زاده، این پروژه که یک سال از شروع احداث آن می گذرد، در مراحل خود به مشکلات فراوانی برخورد کرده است. یکی از مهم ترین این مشکلات، کار کردن در زیر خطوط راه آهن و همزمانی فعالیت های عمرانی حرکت قطارهای مسافربری و قطارهای حمل سوخت با واگن های سنگین است که پروژه را با حساسیت های بسیار زیادی مواجه کرده است.

هم اکنون این پروژه به مرحله قالب گذاری در تونل رسیده است و طی هفته آتی بتون ریزی آن آغاز خواهد شد.

روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا