پروژه ناصر بخت در منطقه حصارک استان البرز در مراحل ابتدایی کار خود قرار دارد. این پروژه در ادامه بلوار ناصر بخت و اتصال آن به بلوار خوارزمی در حال اجرا می باشد.

به گفته مهندس ناصرنیا، قرار است در این پروژه عملیاتی، اجرای دیواره های سنگی در دوطرف، جدول کشی، جاده سازی و آسفالت بانجام برسد. هم اکنون این پروژه در مرحله اجرای دیواره های سنگی در یک طرف بلوار می باشد. ارتفاع این دیوارهای سنگی از 4 متر شروع شده و در انتهای بلوار به صفر خواهد رسید.

روابط عمومی شرکت سازه رهاورد دنا