طبق گزارش به دست آمده از مهندس شیرزادی، ایشان اعلام نمودند که تا به امروز عملیات های نصب و جابجایی قالب در شیفت شب بانجام رسیده و در حال حاضر، پروژه در مرحله خاکبرداری توسط مینی بیل و حمل خاک توسط کامیون می باشد و ادامه عملیات بتون ریزی قرنیز و اجرای قالب دیواره رمپ شمالی در دست اجرا قرار دارد.

به گفته مهندس شیرزادی، در ادامه فعالیت های عمرانی پروژه زیرگذر متین، شمع گذاری (کیج) در شیفت شب انجام خواهد شد و باقی فرآیند خاک برداری نیز ادامه خواهد داشت.