پروژه ی دارالقرآن منطقه17 با راهبری تیم فنی و مهندسی آژندسازه دنیزمرحله ی فوندانسیون را سپری می کند.

مهندس قلی زاده مدیراجرایی پروژه با بیان این مطالب افزود: با توجه به روند پیشبرد کار، در هفته ی جاری شاهد پالت بندی دیوار،  ستون و همچنین آرماتوربندی آن ها خواهیم بود.

17 ستون سازه ی مذکوردر 16 تیپ عملیاتی مختلف قرارمی گیرند که با تکمیل آنها بخش مهمی از پالت گذاری کف به اتمام خواهد رسید .