وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

وبلاگ اخرین پست ها با 3 ستون

شهرداری مشهد

1.تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ گرم و دوجزیی ترافیکی در سطح شهر مشهد به شماره 45/104/97 مورخ  5/12/97 به مبلغ 29.77.462.000 ریال با شهرداری مشهد

شهرداری کرمانشاه

1.تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزیی و سرد ترافیکی به شماره قرارداد 17660/8/101 مورخ 12/12/98 به مبلغ 3.269.750.000 ریال با شهرداری منطقه 8 کرمانشاه 2.تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ترسیم نقوش، فلش و…

شهرداری بندرعباس

1.تهیه مصالح و اجرا خط کشی محوری با رنگ سرد در سطح شهر بندرعباس به شماره قرارداد126293/1 مورخ22/10/98 به مبلغ 48.553.085.000 ریال با شهرداری بندرعباس 2.تهیه مصالح و خط کشی محوری و عابر پیاده سطح شهر بندرعباس به شماره157208/1 مورخ…

شرکت ملی ساختمان

1.عملیات خرید مصالح و اجرای خط کشی در پروژه روسازی بتنی  منطقه 1 آزادراه تهران شمال به شماره قرارداد 1567/92/99 مورخ 31/4/99 به مبلغ 38.510.000.000 ریال  با شرکت ملی ساختمان  

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران

1.خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه2 تهران به شماره قرارداد 1391869/89 مورخ 12/11/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران 2.خرید مصالح و اجرای خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه 2 تهران به شماره قرارداد…

شرکت بهساز نگهدار شهر

1.عملیات ترسیم خط کشی معابر منتهی به دره فرحزادی و نواحی 6-5-3 منطقه 5 شهرداری تهران به شماره قرارداد 1677556 مورخ 28/11/95 به مبلغ 4.454.406.152 ریال با شرکت بهساز نگهدار شهر 2.عملیات تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر در…

سازمان مهندسی و عمران شهر تهران

1.اجرای عملیات خط کشی پروژه بزرگراهی شهید نجفی رستگار و تقاطع های مربوطه به شماره 98-4028-10 س ع مورخ 7/7/98 به مبلغ 128.623.295.285 ریال با سازمان مهندسی و عمران شهر تهران 2.اجرای عملیات خط کشی پروژه های بزرگراهی شهید حکیم،بزرگراه…

سازمان منطقه آزاد کیش

1.اجرای عملیات رنگ آمیزی ترافیکی معابر اصلی جزیره کیش به شماره قرارداد 1196 مورخ 02/08/95به مبلغ 30.963.974.866ریال با شرکت عمران ،آب و خدمات منطقه آزاد کیش      

سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

1.اجرای عملیات خط کشی معابر (طرح فوریتی)واقع در سطح محدوده منطقه 3 شهرداری تهران به شماره قرارداد800122 مورخ1/9/96 به مبلغ 4.586.281.326 ریال با سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران 2.عملیات اجرا و امحا و ایمن سازی خط کشی معابر واقع در…

سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران

1.عملیات اجرایی اصلاح هندسی در پهنه غرب به شماره قرارداد 1327096 به مورخ 26/12/99 به مبلغ 000/000/000/72 ریال با سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران 2.عملیات خط کشی دوره ای پایش مستمر و ترمیم خطوط ترافیکی گروه 4…
فهرست