وبلاگ نامرتب 3 ستونه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وبلاگ نامرتب 3 ستونه

وبلاگ نامرتب 3 ستونه

شهرداری مشهد

1.تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ گرم و دوجزیی ترافیکی در سطح شهر مشهد به شماره 45/104/97 مورخ  5/12/97 به مبلغ 29.77.462.000 ریال با شهرداری مشهد
Read More

شهرداری کرمانشاه

1.تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزیی و سرد ترافیکی به شماره قرارداد 17660/8/101 مورخ 12/12/98 به مبلغ 3.269.750.000 ریال با شهرداری منطقه 8 کرمانشاه 2.تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ترسیم نقوش، فلش و…
Read More

شهرداری رشت

1.تهیه مصالح و اجرای خط کشی رشت به شماره قرارداد 805 مورخ 19/08/95 به مبلغ 24.307.319.500ریال با شهرداری رشت
Read More

شهرداری بیرجند

1.اجرای خط کشی محوری معابر شهری بیرجند  به شماره 13124 مورخ 29/4/98 به مبلغ 1.750.000.000 ریال با شهرداری بیرجند
Read More

شهرداری بندرعباس

1.تهیه مصالح و اجرا خط کشی محوری با رنگ سرد در سطح شهر بندرعباس به شماره قرارداد126293/1 مورخ22/10/98 به مبلغ 48.553.085.000 ریال با شهرداری بندرعباس 2.تهیه مصالح و خط کشی محوری و عابر پیاده سطح شهر بندرعباس به شماره157208/1 مورخ…
Read More

شهرداری اصفهان

1.اجرای عملیات خط کشی معابر شهر اصفهان  به شماره قرارداد 1534 مورخ 21/02/96 به مبلغ 109.987.800.000 ریال با شهرداری اصفهان  
Read More

شهرداری اسلامشهر

1.خط کشی محل تردد عابرین و سرعت گیرها به شماره قرارداد 29915 مورخ 22/03/95 به مبلغ 5.000.000.000 ریال با شهرداری اسلامشهر
Read More

شرکت ملی ساختمان

1.عملیات خرید مصالح و اجرای خط کشی در پروژه روسازی بتنی  منطقه 1 آزادراه تهران شمال به شماره قرارداد 1567/92/99 مورخ 31/4/99 به مبلغ 38.510.000.000 ریال  با شرکت ملی ساختمان  
Read More

شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران

1.خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه2 تهران به شماره قرارداد 1391869/89 مورخ 12/11/94 به مبلغ 10.000.000.000 ریال با شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران 2.خرید مصالح و اجرای خط کشی معابر در محدوده شهرداری منطقه 2 تهران به شماره قرارداد…
Read More

شرکت تولید تجهیزات ایمنی راه ها

1.عملیات اجرای خط کشی محور آزاد راه شرق سپاهان به شماره قرارداد 1953/91 مورخ 26/05/1399 به مبلغ 1.950.000.000 ریال با شرکت تولیدی تجهیزات ایمنی راهها    
Read More
فهرست