وبلاگ تصویر کوچک 2 ستونه

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. وبلاگ تصویر کوچک 2 ستونه

وبلاگ تصویر کوچک 2 ستونه

شهرداری مشهد

commentبدون دیدگاه
1.تهیه مصالح و خط کشی محوری و عرضی با رنگ گرم و دوجزیی ترافیکی در سطح شهر مشهد به شماره 45/104/97 مورخ  5/12/97 به مبلغ 29.77.462.000 ریال با شهرداری مشهد

شهرداری کرمانشاه

commentبدون دیدگاه
1.تهیه مصالح و اجرای خط کشی ترافیکی با رنگ دو جزیی و سرد ترافیکی به شماره قرارداد 17660/8/101 مورخ 12/12/98 به مبلغ 3.269.750.000 ریال با شهرداری منطقه 8 کرمانشاه 2.تهیه مصالح و اجرای خط کشی و ترسیم نقوش، فلش و…

شهرداری رشت

commentبدون دیدگاه
1.تهیه مصالح و اجرای خط کشی رشت به شماره قرارداد 805 مورخ 19/08/95 به مبلغ 24.307.319.500ریال با شهرداری رشت

شهرداری بیرجند

commentبدون دیدگاه
1.اجرای خط کشی محوری معابر شهری بیرجند  به شماره 13124 مورخ 29/4/98 به مبلغ 1.750.000.000 ریال با شهرداری بیرجند

شهرداری بندرعباس

commentبدون دیدگاه
1.تهیه مصالح و اجرا خط کشی محوری با رنگ سرد در سطح شهر بندرعباس به شماره قرارداد126293/1 مورخ22/10/98 به مبلغ 48.553.085.000 ریال با شهرداری بندرعباس 2.تهیه مصالح و خط کشی محوری و عابر پیاده سطح شهر بندرعباس به شماره157208/1 مورخ…

شهرداری اصفهان

commentبدون دیدگاه
1.اجرای عملیات خط کشی معابر شهر اصفهان  به شماره قرارداد 1534 مورخ 21/02/96 به مبلغ 109.987.800.000 ریال با شهرداری اصفهان  
فهرست