پروژه شهید چراغی قبل
پروژه شهید چراغی بعد
فتح بعد
فتح قبل
کاروانسرای سنگی قبل
کاروانسرای سنگی بعد
کندروی آزادگان قبل
کندروی آزادگان بعد

لیست قراردادها

سازمان حمل و نقل و ترافیک
2. پروژه های عمرانی :
عملیات اجرایی اصلاح هندسی در پهنه غرب
عملیات اجرای طرحهای اصلاح هندسی و ایمنی در پهنه غرب شامل مناطق 5-9-10-21-22.
احداث و بهسازی پایانه شهید چراغی
احداث باد کندرو شرق به غرب آزادگان – معراج

شهرداری منطقه 2 :

1. پروژه های عمرانی :

اصلا ح هندسی در سطح معابر منطقه2 فاز یک
اصلاح هندسی در بزرگراه چمران مسیر شمال به جنوب

شهرداری منطقه 9 :

پروژه های عمرانی:
تهیه و اجرای دیوار پیش ساخته بتنی
جمع آوری آبهای سطحی خیابان دانشگاه هوایی
تعریض بزرگراه آیت الله سعیدی شمال به جنوب
الوان رهاورد دنا
پروژه های عمرانی:
بهسازی معابر در پروژه های توسعه محلی شهرداری منطقه 9
احداث معابر بوستان جی در سطح منطقه 9
اجرای عملیات عمرانی پروژه های کوچک مقیاس در سطح محلات منطقه 9

شهرداری منطقه 16:
پروژه های ترافیکی :
تهیه مصالح و اجرای خط کشی معابر (1)
تهیه مصالح واجرای خط کشی معابر(2)
اجرای عملیات خط کشی معابر (ج) در محدوده منطقه 16 تهران
اجرای عملیات اپوکسی در عرشه و راه پله پل های عابر پیاده در سطح منطقه 16
خط کشی و امحا طرح خط سفید سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران
اجرای عملیات خط کشی و امحا طرح خط سفید در محدوده منطقه 16 شهرداری تهران
اجرای عملیات خط کشی در سطح معابر
اجرای خط کشی ترافیکی در سطح منطقه

پروژه های عمرانی :
اجرای عملیات اصلاح هندسی در سطح منطقه
تهیه آسفالت جهت باند کندرو شرق به غرب آزادگان-معراج واقع در سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران
تکمیل باند کندرو شرق به غرب آزادگان-معراج واقع در سطح محدوده منطقه 16 شهرداری تهران

الوان رهاورد دنا
پروژه ترافیکی :
اجرای عملیات خط کشی معابر

شهرداری منطقه 18:
پروژه ترافیکی :
اجرای خط کشی معابر در سطح منطقه
اجرا و نگهداری علائم افقی ترافیکی (خطکشی معابر )نواحی 4و5و6و7 در سطح منطقه

پروژه عمرانی :
احداث پایانه اتوبوسرانی شهید باقزی در سطح منطقه 18
اجرای عملیات احداث بوستان واقع در 76 متری سعیدآباد جنب سازمان آب در سطح محدوده منطقه 18شهرداری تهران
تکمیل عملیات اجرایی بوستانلواسانی (زیرسازی،جدولگذاری و کفپوش) وکف سازی پایانه شهید باقری واقع در محدوده شهرداری منطقه 18 تهران